NA BIOPLYNOVÉ STANICI

Definovali jsme systém a technické řešení výroby biouhlu z odpadní biomasy v zemědělství.

Biomasou, určenou pro zuhelnění, je zbytková organická hmota pro předchozí anaerobní (aerobní) fermentaci. Z našich výzkumů vyplynulo, že nejkvalitnější biouhel lze získat právě z biomasy, která prošla fermentačními procesy. Při nich dochází k rozkladu složitých látek za vzniku plynů, čímž se rozpadá pevná struktura. Zuhelněné fermentační zbytky mají velký specifický povrch a vysoký obsah uhlíku, což jsou základní ukazatele kvality biouhlu. Fermentační zbytky v zemědělství představují statkové odpady u živočišné výroby (chlévská mrva, hnůj, separovaná prasečí kejda) a hlavně separát z digestátu u bioplynových stanic.

separat

Naše řešení spočívá ve využití odpadního tepla, které vzniká při kombinované výrobě elektrické a tepelné energie v motorech kogeneračních jednotek pro karbonizaci zbytků biomasy po fermentaci. Tak je možno zuhelňovat fermentační zbytky při nižších teplotách a produkovat kvalitnější biouhel, případně zuhelnit jen část biomasy, což se jeví jako výhodné při tvorbě půdního humusu.

Využití naší technologie karbonizace řeší současně několik problémů, spojených s provozem bioplynové stnice:

  • využije se min. 50% odpadního tepla z kogenerace
  • eliminuje se problém s vyvážením digestátu (a s tím spojené náklady)
  • biouhel v půdě zásadně zlepšuje její vlastnosti, snižuje potřebu hnojení a zvyšuje výnosy plodin.

Schéma řešení zde

Pro více informací nás kontaktujte