Změna k lepšímu

Připojili jsme se k podporovatelům iniciativy Změna k lepšímu. Chceme se zapojit zejména v rámci skupiny „krajina“, která chce formulovat řešení v rámci obnovy krajiny a zlepšení stavu půdy – což společně napomůže zadržet vodu.

Snížení úniků minerálního dusíku aplikací biouhlu

Cílem příspěvku je upozornit na širší souvislosti týkající se zvýšených koncentrací dusičnanů ve vodním zdroji Březová nad Svitavou, který je největším zdrojem podzemní pitné vody v ČR a který zásobuje kvalitní pitnou vodou brněnskou aglomeraci a další napojené obce v celkovém objemu 27 mil. m3.rok−1. Z výsledků dosud provedených experimentů lze usuzovat na projevy degradace půdy způsobené dlouhodobým používáním průmyslových dusíkatých hnojiv.

Pokračování článku na tzb-info

Klimatická změna

Někteří světoví lídři se předhánějí v proklamacích o uhlíkové neutralitě, jiní kritizují děti za veřejné vyjadřování zájmu o stav planety. Osobně bych se tedy za tón Grétina vystoupení na půdě OSN nepostavil, ale pokud bylo cílem rozpoutat globální reakce, pak byl účel splněn!

V kontextu této hysterie jsem se zamysli nad klimatickou změnou-nebo Snad krizí (?) pohledem člověka, žijícího uprostřed Evropy. Jak se mě osobně dotýká změna klimatu?Osobně vlastně nijak.

Léta bývají teplejší a sušší, zimy mírnější. Ani jeden z těchto klima faktů mi zatím nevadí. Nejde ani o extrémy. Voda z kohoutku teče, topení hřeje. Jídlo si koupím každý den za přijatelnou cenu. Benzín i nafta jsou sice poměrně drahé ale jsou. Takže kdybych nečetl zprávy a nesledoval zpravodajství  o klimatické změně nic netuším. Jen je příjemné počasí a víc žluté trávy.

Těžko se můžu divit, že se kromě odborníků, aktivistů, mládeže a taky politiků ten klima problém nezajímá. Ale já se o něj zajímám. Nejen proto, že děláme biouhel ale taky proto, že si uvědomuji osobní zodpovědnost za příspěvek ke změně klimatu.

Moje osobní spotřeba je vlastně poptávka po spalování fosilních paliv, po odlesňování, po letech a námořní dopravě i po těžbě ropy. Výrobci a producenti jsou sice přímými spalovači a odlesňovači, dělají to ale pro mě! A taky pro každého z vás, lidé vyspělého světa! Že jste to nevěděli? Ale no tak – to zas není tak složité domyslet…

Fosilní paliva spalujme od průmyslové revoluce. Hlavně uhlí. Dodnes. A s podobnou účinností! Takže kolik je to generací? Za těch pár set let se nám povedlo „předělat“ planetu k industriálním obrazu a exponenciálně se rozmnožit. Nám, takže já přijímám spoluodpovědnost! Vůči dětem. Budoucím generacím. Takže považuju Pátek pro budoucnost se zcela legitimní postoj. Nemluvím ani o formě ani o způsobech. Rozumím tomu, co chtějí.

Jako pragmatik se ale bojím, že děti nebudou mít prostředky k prosazení svých práv proti většině lidstva. Lidé se skokově nevzdají svého způsobu života a hlavně pohodlí, které jim přináší. I kdyby se celá Evropa přestěhovala do jeskyně a začala chodit pěšky, problém klimatu to nevyřeší. Bohužel.

Politici se dohodnou a podepíšou, Že sníží emise uhlíku. Fajn. Pak přikážou firmám, aby to zařídily. Firmy řeknou 0K. Ale bude to drahý a možná propustíme lidi. Případně se přestěhujeme tam, Kde ty emise neberou zas tak vážně. Tam budeme platit daně a zaměstnávat lidi. Státy mají málo nástrojů. Globální byznys zjevně není připraven páchat sebevraždu. Řešení může nabídnout leda Systémová změna. Ale GLOBÁLNÍ!

Z toho mi vychází, že budeme dál dělat biouhel a snažit se k tom přesvědčit i další. Zkusíme přesvědčit i lidi, aby pomohli biouhlu a zmírnili jeho prostřednictvím svůj příspěvek ke klimatickým problémům. Tím pomůžeme půdě a krajině, prostředí ve kterém žijeme. To se přeci týká každého z nás, kdo žijeme uprostřed Evropy.

Jan Káňa

Přehrady? NE! Radši biouhel!

Téma sucho je rok od roku palčivější. Zima bez sněhu, jaro a podzim bez deště. A když už prší nebo taje, voda jen proletí českou kotlinou a moravskou rovinou do severního nebo černého moře. Vezme s sebou miliony tun naší ornice z polí…

sucho_mozaikaJak alespoň část vody zadržet? Jedině v půdě! K tomu pomůže jen zásadní změna způsobu hospodaření a chování těch, kdo používají půdu jako výrobní nástroj. Na pomoc si musí vzít především selský rozum – organickou hmotu a biouhel. Stejně, jako to dělali naši předkové po generace.

Pro zájemce je zde k dispozici informace o biouhlu a organické hmotě v půdě.

Je pyrolýza kalů z ČOV opravdu budoucností?

Před rokem jsme zde publikovali příspěvek s názvem Biouhel – budoucnost pro kaly z ČOV jako reakci na kulatý stůl, pořádaný SOVAK ČR na téma Možnosti využití termochemických procesů při zpracování kalů v čistírenské praxi. Více zde: http://www.tretiruka.cz/news/odbornici-stavajici-zpusob-nakladani-s-prebytecnym-kalem-v-cesku-je-dlouhodobe-neudrzitelnym/

Dnes jsme o rok chytřejší. Měním titulek příspěvku na otázku, zda je pyrolýza kalů opravdu tou správnou cestou.

Co mě k tomu vede? V první řadě čas. Pokud je realizace nového řešení pro nakládání s kaly prioritou v řádu roku nebo dvou, pak si nejsem jist volbou pyrolýzy. Jediným důvodem využití pyrolýzy k termochemickému zpracování kalů je získání produku pyrolýzy – pevného zbytku, tedy biocharu (i když mě by vyhovolo spíš „kalochar“). Uplatnění by měl biochar z kalů najít v zemědělství. A k tomu je zásadní získání registrace, kterou u nás vydává ÚKZUZ.

My jsme si procesem registrace nové pomocné půdní látky již prošli (registrace argouhlu). Není to jednoduché a hlavně to vyžaduje kvalitní a rozsáhlý pedologický výzkum. Ten jsme na téma biouhel realizovali několik let. A šlo o biouhel, vyráběný ze standardní rostlinné biomasy, která je v principu stejná. To jistě nebude možné tvrdit o kalech z čištění odpadních vod. Dovolím si tvrdit, že proces registrace biocharu z kalů pro použití na zemědělské půdě nebude jednoduchý…

A až biochar z kalů registraci získá, bude nutné ho do půdy dostat. Bez subvencí ani to nebude snadné. Pro uplatnění v rámci trhu s jasnými pravidly je potřeba prokázat reálnou cenu každého produktu.

Nechci vzbuzovat skepsi a proto na závěr slibuji, že na řešení usilovně pracujeme 😉

Jan Káňa

 

agrouhel® má CE!

S nadšením a uspokojením si dovoluji sdělit všem příznivcům biouhlu a slušného chování k Zemi, že BIOUEHL JE pod obchodním názvem argouhel® SCHVÁLENou pomocnou půdní látkou!Po téměř čtyřech letech nelehké práce, hnané osobním zapálením a podporované mými kolegy a spolupracovníky, jsme dosáhli cíle – přesněji začátku cesty k nápravě žalostného stavu zemědělských půd se všemi již notoricky známými důsledky.

Nebyl to Evropskou unií financovaný projekt REFERTIL (http://www.refertil.info/biochar-policy), nebyla to iniciativa Evropského biouhlového certifikátu (http://www.european-biochar.org/en) a ani žádná jiná „biouhlová organizace“…

Byla to česká firma BIOUHEL.CZ s.r.o., která dokázala jako první v Evropě získat certifikaci pro biouhel jako pomocnou půdní látku!
Chtěl bych tímto osobně a veřejně poděkovat lidem, kteří mi na cestě k začátku pomohli.

Děkuji (nikoli nutně v tomto pořadí)

Jaroslavu Záhorovi (jenž hoří pro biouhel), Pepovi Marouškovi (a Japoncom), Yvonne Gaillyové a Janu Hollanovi, Františku Hrabalovi a Rostislavu Horčičkovi, Michalovi Juráškovi, Vojtovi Klusákovi, Martinu Hassovi, Květuši Hejátkové a týmu ZERA, Jaroslavu Šťastnému,Jiřímu Honajzrovi, Tomáši Bártkovi, Petru Hýblovi, Markovi Jedličkovi, Miloši Tomáškovi, Milanu Šarapatkovi, Jiřímu Novákovi, Aleši Trinklovi, Františku Slabému, Vladimíru Doležalovi, Eduardu Pokornému, Jiřímu Hladíkovi, Petře Huislové a Jarmile Čechmánkové, Janě Meitské, Hansi-Peteru Schmidtovi (i když mi neodpověděl na email ;-)), Tomášovi, Peťulce, Janině, mamince Marii (protože bez ní by to fakt nebylo) a taky porotě ceny České Inovace a porotě ceny Quality Innovation (ty ceny nás nakoply) a samozřejmě Všem ostatním, kteří jakkoli pomohli dobré věci, zvané BIOUHEL!

Jan Káňa v.r.